نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

بی پولیشو درک کردم
مریضیشو درک کردم
رشته بی ایندشو درک کردم
بابایه گهشو درک کردم
ندیدنارو درک کردم
تهش یه جمله بود جوابم

درک نداری خدافظ


[ شنبه 22 مهر 1396 ] [ 04:35 ب.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین