تبلیغات
نقابتو برندار - 1245


نقابتو برندار

من رویین تن شده ام زنده به گور

خدایا چرابهم بگوچرا
توروقران درست بشه
سه روز روزه میگیرم
خدایا توکه بابایه منومیشناسی اینقد غرمیزنه بیچارم میکنه
من یه وام دارم واسه دندونم همونو باید بدم واسه گوشی؟

من کدوم یکی از این چاله چوله هاروپرکنم
باوجوداینکه میترسیدم به بابام گفتم خسته شدم اینقدهمه چیوتنها حل کردم بااسترسوجوش

ولی ایندفعه گفتم فوقش بی گوشی میشم ولی حداقل گفتم مجبورنیستم دروغ بگم


اگه نمیگفتم نمیدونستم چه گهی بخورم

خیلی سخته بابات پول داشته باشه ولی تو از ترس باواموقرض بدبختیاتوحل کنی

میدونم که مامانمم دهنموصاف میکنه شک ندارم

بهتره فعلا نرم خونمون فوقش باید برم یه گوشیه دسته دوم یاارزون بخرم یاگوشی خاهرمو بردارم
سامانه فشارعصبی جدید به زودی از سمت خانه به خابگاه


دعاکنیددرست بشه وگرنه بیچارم


من رواون وام واسه بقیه مشکلات حساب کردم

خدایاتوروخدا توروقران


[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 12:38 ب.ظ ] [ پاندا ] نظرات      قالب ساز آنلاین